Holy Tree on QuShui, Tibet - Photo by Yongjiu Dai

Zhang, Xiangxiang

Ph.D student

Land-Atmosphere Interaction Research Group, Beijing Normal University.
No. 19 Xinjiekouwai St., Haidian District, Beijing 100875, P.R. China

Email: zhangxx2011@gmail.com

Education:
2007-2011: B.S., Atmospheric Sciences, Lanzhou University
2011- now: PhD (in progress), Global Climate Change, Beijing Normal University

Research Interests:
Validation of land surface model